ESCAPE


photo - Yulia Shur
model - Shizuka Minagawa