Kom_I
Wednesday Campanella


photo - Yulia Shur
artist - Kom_I
styling - Ribbon
dress - Houga